Stalinin vainojen muistot on verkkojulkaisu, joka tuo suomalaisten Venäjän ja Neuvostoliiton siirtolaisuuden historiaa sekä vaiheita Stalinin vainoissa kaikkien ulottuville.

Tietopaketti sopii kaikille suomalaisten vaiheista Venäjällä ja Neuvostoliitosta sekä Stalinin vainoista kiinnostuneille, aiempaa perehtyneisyyttä ei tarvita. Julkaisuun on laadittu ajantasaisiin opetussuunnitelmiin perustuvia tehtäviä yläkoulujen ja lukioiden historiantunneilla toteutettaviksi.

Stalinin vainojen muistot -julkaisu sisältää:

  • Suomalaisten Venäjän ja Neuvostoliiton siirtolaisuuden historiaa
  • Stalinin vainojen historiaa
  • näytteitä arkistoaineistoista
  • sanojen, historiallisten tapahtumien ja ilmiöiden selityksiä
  • tehtäviä erityisesti yläkouluille ja lukioille.

Opettajalle

Stalinin vainojen muistot on oppimisaineisto, jonka tarkoitus on lisätä ymmärrystä Stalinin vainoista ja sen jättämästä vaikeasta perinnöstä sekä suomalaisten Venäjän siirtolaisuuden historiasta.

Verkkojulkaisu sisältää 29 tehtävää, joista osa liittyy aihetta käsitteleviin lukuihin ja osa arkistolähteisiin. Tehtävät nivovat yhteen tiedollisia ja taidollisia tavoitteita; tehtävissä historiallisen ajattelun taidot kulkevat yhdessä tarkasteltavan sisällön kanssa. Tehtävät ohjaavat oppilasta tutustumaan käsiteltävään ilmiöön ja siihen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja historiallisiin tapahtumiin. Sisältötavoitteiden lisäksi tehtävät on laadittu harjoituttamaan keskeisiä historian taitoja.
 
Tehtävät on jaoteltu kolmen pääluvun alle. Jokaisen pääluvun tehtävät keskittyvät yhteen historian opetussuunnitelman arvioitavaan taitoon. Ensimmäisen luvun Suomalaiset Venäjällä ja Neuvostoliitossa tehtävissä keskitytään muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtämiseen. Stalinin vainot luvun tehtävissä harjoitellaan syy- ja seuraussuhteiden analysointia. Vainojen perintö luvun tehtävät tutustuttavat oppilaita historialliseen empatiaan. Kaikki pääluvut sisältävät arkistolähteitä kuten valokuvia, kirjeitä ja äänitteitä. Arkistolähteisiin liittyvien tehtävien avulla oppilaat pääsevät harjoittelemaan lähdetyöskentelyä ja historiantutkijan taitoja kuten tulkintojen tekemistä ja lähdekritiikkiä.

Tehtävien mallivastaukset toimitetaan opettajille pyyntöä vastaan osoitteesta arkisto@finlit.fi.

Oppimisaineisto on tarkoitettu ensisijaisesti yläkoulujen historian opetuksen käyttöön. Se soveltuu hyödynnettäväksi myös lukio-opetuksessa sekä erilaisissa oppiainerajat ylittävissä oppimiskokonaisuuksissa. Oppimisaineiston avulla voidaan tutustua yhteen historian aikakauteen, syventää oppilaiden käsitystä totalitaristisen järjestelmän uhreista ja pohtia historiantulkintojen ja historiatiedon rakentumista. Oppimisaineisto tukee taitopohjaisen opettamisen tavoitteita ja tarjoaa ainutlaatuista arkistomateriaalia yleissivistävän opetuksen käyttöön.

Ota yhteyttä

Kysymykset ja kommentit ovat tervetulleita, viestin voit laittaa sähköpostilla osoitteeseen arkisto@finlit.fi.

SKS:n oppimisaineistot ja opintokäynnit SKS:aan.

tiedotus@finlit.fi

Viittaaminen

Elektronisessa muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty.

Esimerkiksi: Stalinin vainojen muistot -oppimisaineisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2023 (viitattu 10.11.2022). Saatavissa: https://stalininvainot.finlit.fi